About

ปัจจุบัน เราจะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างไร หากปราศจากเทคโนโลยีที่ดี ฉลาด แผนปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เราไม่สามารถมีชัยชนะเหนือคู่แข่งโดยใช้ระบบแบบเก่าอีกต่อไป เราไม่สามารถคาดการณ์ผลกำไรในปีต่อๆไปได้ หากเรายังให้บริการในแบบเดิมๆ ในขณะที่ลูกค้ามีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้น