RUN

การซ้อมวิ่งด้วยตัวเองครับ

28/02/2018

เมื่อนักวิ่งอยากพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน สิ่งที่นักวิ่งส่วนมากมักจะผิดพลาดอยู่หลักๆ 2 ประการ หากทำการฝึกฝนการวิ่งด้วยตนเองคือ

  1. นำแผนการฝึกของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมาใช้เลย โดยไม่ได้ปรับให้เข้ากับพื้นฐานของร่างกายตนเอง เนื่องจากนักวิ่งแต่ละคนจะมีความแข็งแรง ความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ ความต้องการและวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการนำแผนการฝึกของผู้อื่นมาใช้ อาจทำให้การฝึกไม่ประสบผลสำเร็จและอาจได้รับการบาดเจ็บตามมา
  2. ในการฝึกแต่ละครั้งอาจหนักไปหรือเบาไป ทำให้ร่างกายไม่ได้พัฒนาให้เป็นไปตามแผนการฝึก

No Comments

Leave a Reply